syreeni  
Taiteellinen ilmaisu ja etnisesti tai sosiaalisesti
syrjäytymisvaarassa olevien lasten itseymmärrys

2001 - 2003
 


 
 
 

Taideteollinen korkeakoulu
Stakes
 

Hankekuvaus

Tutkimuksen teemana on tarkastella taiteellisen ilmaisullisen toiminnan merkitystä sellaisten lasten ja nuorten itseymmärryksen ja kulttuurisen identiteetin tukemisessa, jotka maahanmuuton tai vaikeiden sosiaalisten olosuhteiden vuoksi ovat syrjäytymisvaarassa. Kysymystä lähestytään sekä teoreettisesti että käytännöllisesti työskentelemällä lasten kanssa.

Ensimmäisenä osatehtävänä on pohtia teoreettisesti ja filosofisesti a) etnisyyden, syrjinnän, syrjäytymisen, ulkopuolisuuden ja monikulttuurisuuden käsitteellisiä ja ilmiötason kysymyksiä yhteiskunnan, erityisesti sen kasvatusjärjestelmän konstruktioina ja b) taiteen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisia ja vaihtuvia merkityksiä.

Tutkimuksen toinen osa perustuu toimintatutkimukselliseen ajatteluun, jolloin tarkastellaan taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksia tukea syrjäytymisvaarassa olevien lasten kulttuurisen ja oman identiteetin selkiytymistä ja vahvistumista. Tämä osuus toteutetaan kahdessa kontekstissa: 1) monikulttuurisessa koulussa ja 2) lastenkodeissa. Oletuksena on, että taiteellisin keinoin voidaan tukea lasten ja nuorten itseymmärrystä ja toisen kohtaamista. Keskeisenä sisältönä ovat taiteen eri keinoin lasten kertomat elämäntarinat. Tutkimukseen liittyy myös lasten kanssa työskentelevien koulutusprojekti ja ajatus, että aikuisten on niin ikään kohdattava omat elämäntarinansa ennen kuin sisäistynyt taiteellinen ja ilmaisullinen toiminta lasten kanssa on mahdollista.

Kolmantena tavoitteena on koota teoreettisesta ja empiirisestä tutkimuksesta johtopäätöksiä sosiaali-, kasvatus- ja terveystyöhön järjestämällä koulutustapahtumia ja seminaareja.
 
 
 

 

Hankkeen tutkijoiden yhteystiedot

Hankkeen vastuullinen johtaja

Professori Inkeri Sava
TaiK, Taidekasvatuksen osasto
Hämeentie 135 C, FIN-00560 Helsinki (työ)
Fleminginkatu 5 C 72, FIN-00530 Helsinki
(09) 756 30560, fax (09) 756 30250 (työ)
(050) 331 5884 (koti)
inkeri.sava@uiah.fi.

Tutkijat

Dosentti Marjatta Bardy
Stakes, PL 220, FIN-00531 Helsinki (työ)
(09) 3967 2323 (työ), fax (09) 3967 2201 (työ)
marjatta.bardy@stakes.fi

Psyk. yo Johanna Barkman
Stakes, PL 220, FIN-00531 Helsinki (työ)
Paciuksenkaari 17 A 8, FIN-00270 Helsinki (koti)
(09) 3987 2401, fax (09) 3967 2201 (työ)
(050) 544 9427 (koti)
johannabarkman@hotmail.com

TaT Mari Krappala
TaiK, Taidekasvatuksen osasto
Hämeentie 135 C, FIN-00560 Helsinki (työ)
Luotsikatu 6 E 33, FIN-00160 Helsinki (koti)
(040) 510 4456 (koti)
mari.krappala@nic.fi

TaM Mari Martin
Teatterikorkeakoulu
Haapaniemenkatu 6
00530 Helsinki
(09) 431 361
mari.martin@teak.fi

FL Tarja Pääjoki
JyY, Taiteen ja kulttuurintutkimuksen lts
PL 35, FIN-40351 Jyväskylä (työ)
Tienristi 3, FIN-40500 Jyväskylä (koti)
(014) 260 1482, fax (014) 260 1481 (työ)
(040) 549 2274 (koti)
paajoki@cc.jyu.fi

Taidepedagogi, tekstiilitaiteilija Virpi Vesanen-Laukkanen
Tinatie 2 A 18, FIN-00440 Helsinki (koti)
(050) 339 8293 (koti)
vvesanen@uiah.fi

VTL Päivi Virtanen
Stakes, PL 220, FIN-00531 Helsinki (työ)
(09) 3967 2167,  fax (09) 3967 2201 (työ)
(040) 595 2593 (koti)
paivi.virtanen@stakes.fi

Ulkomaiset ja kotimaiset yhteistyötahot

Dosentti Tommi Hoikkala, Helsingin yliopisto
Professori Kaarina Laine, Turun yliopisto
Professori Rauni Räsänen, Oulun yliopisto
Professor Patricia Stuhr, Ohio State University
 

 

[Pääsivulle]

© webmaster@arted.uiah.fi 2001