Hollo-Instituutti
Taiteiden pedagoginen tutkimuskeskus Research Institute for Transformation through the Arts

Taide pitää elävänä

Hollo-instituutti on asiantuntijoiden muodostama yhteistyöverkosto, joka harjoittaa, edistää ja uudistaa taiteiden pedagogista tutkimusta ja opetusta. Se rakentaa monialaista, taiteelliseen ja pedagogiseen tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuvaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusyhteistyötä sekä edistää tutkimukseen perustuvaa opetusta. Instituutti vahvistaa taiteiden pedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hollo Instituutissa tutkijat ja taiteilijat etsivät välineitä, joilla jokainen saadaan taiteen piiriin, oppimaan taiteen keinoin ja kohtaamaan maailma taiteen avoimessa tilassa. Taiteelliset oppimisen menetelmät ovat sekä vanhaa että uutta tietoa. Ne tekevät oivaltamisen hauskemmaksi, vakuuttavammaksi ja välittömämmäksi, on sitten kyse koulusta, kerhosta tai yliopistosta, tiedosta tai taidosta.

Hollo-instituutin piiriin kuuluu tutkijoita ja professoreita Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teatterikorkeakoulusta. Lisäksi mukana ovat Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen ja musiikkikasvatuksen, Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen tiedonalat. Hollo-instituutti kokoaa ainutlaatuisella tavalla maamme taidepedagogiikan asiantuntemuksen tiedonalan kehittämiseksi.

Taide yhteiskunnassa

Taiteen yhteiskunnallista merkitystä ja sen arvoa ihmisyhteisöille voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, kuten kulttuurin uudistamisen, hyvinvoinnin ja luovuuden kehittämisen, innovatiivisen toiminnan tai taloudellisen tuottavuuden näkökulmista. Kun taide ulottuu arkeen ja jalkautuu taideinstituutioista kaikkialle yhteiskuntaan ja koulutuksen kaikille tasoille, sen merkitys yhteiskunnallisen todellisuuden tulkitsemisessa ja yhteisöjen rakentamisessa heijastuu laajalle.

Nopeasti muuttuvassa ja yhä monimutkaisemmassa nykymaailmassa kyky muuntautua ja ajatella luovasti on tärkeä voimavara lähes kaikilla aloilla. Erityisen tärkeää taiteen avaama mahdollisuus nähdä todellisuus erilaisista näkökulmista on lapsille ja nuorille, sekä heidän kanssaan työskenteleville kasvattajille ja opettajille. Taide mahdollistaa elämänikäisen oppimisen ja kokemusmaailman rikastamisen myös sellaisissa yhteisöissä, joissa taiteen läsnäolo on ollut marginaalinen, kuten hoitolaitoksissa ja sosiaalisissa instituutioissa. Taiteen mahdollisuudet tukea ihmisarvoista elämää, terveyttä ja hyvinvointia ovat lähes mittaamattomat.

Luovuus ja hyvinvointi toteutuvat parhaiten yhteiskunnassa, joka suo mahdollisuuksia ja tilaa vaihtoehtoisille, uusille ja innovatiivisille toiminta- ja ajattelutavoille. Taidepedagogiikka on monialainen tiedonala, joka tutkii taiteellisen tiedon muodostumista ja sen soveltamista toimintaan. Siksi taiteen ja taidepedagogiikan elinvoimaisuus yliopistojen tiedonaloina ja dynaamisesti kehittyvinä koulutusväylinä on tärkeää turvata yliopistouudistuksen yhteydessä.