Syreeni

Projekti aktiivinen: 01/01/2001 - 01/01/2003

http://arted.uiah.fi/esittely/syreeni/syreeni.html

Vastuuhenkilöt osastolla:
Professori Inkeri Sava, TaT Mari Krappala

Yhteistyötahot:
Dosentti Tommi Hoikkala Helsingin yliopisto, Professori Kaarina Laine Turun yliopisto, Professori Rauni Räsänen Oulun yliopisto, Professor Patricia Stuhr Ohio State University

Projektin kuvaus:
Tutkimuksen teemana on tarkastella taiteellisen ilmaisullisen toiminnan merkitystä sellaisten lasten ja nuorten itseymmärryksen ja kulttuurisen identiteetin tukemisessa, jotka maahanmuuton tai vaikeiden sosiaalisten olosuhteiden vuoksi ovat syrjäytymisvaarassa. Kysymystä lähestytään sekä teoreettisesti että käytännöllisesti työskentelemällä lasten kanssa.

Ensimmäisenä osatehtävänä on pohtia teoreettisesti ja filosofisesti a) etnisyyden, syrjinnän, syrjäytymisen, ulkopuolisuuden ja monikulttuurisuuden käsitteellisiä ja ilmiötason kysymyksiä yhteiskunnan, erityisesti sen kasvatusjärjestelmän konstruktioina ja b) taiteen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisia ja vaihtuvia merkityksiä.

Tutkimuksen toinen osa perustuu toimintatutkimukselliseen ajatteluun, jolloin tarkastellaan taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksia tukea syrjäytymisvaarassa olevien lasten kulttuurisen ja oman identiteetin selkiytymistä ja vahvistumista. Tämä osuus toteutetaan kahdessa kontekstissa: 1) monikulttuurisessa koulussa ja 2) lastenkodeissa. Oletuksena on, että taiteellisin keinoin voidaan tukea lasten ja nuorten itseymmärrystä ja toisen kohtaamista. Keskeisenä sisältönä ovat taiteen eri keinoin lasten kertomat elämäntarinat. Tutkimukseen liittyy myös lasten kanssa työskentelevien koulutusprojekti ja ajatus, että aikuisten on niin ikään kohdattava omat elämäntarinansa ennen kuin sisäistynyt taiteellinen ja ilmaisullinen toiminta lasten kanssa on mahdollista.

Kolmantena tavoitteena on koota teoreettisesta ja empiirisestä tutkimuksesta johtopäätöksiä sosiaali-, kasvatus- ja terveystyöhön järjestämällä koulutustapahtumia ja seminaareja.